Informačná povinnosť prevádzkovateľa

 

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z. (ďalej len „Zákon“)

 

Identifikačné údaje a kontaktná adresa prevádzkovateľa: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47, IČO: 30845572

Kontaktné údaje: mjr. Ing. Jaroslav Župa, jaroslav.zupa@mil.sk, +421 903 824 625, tel.:  960 428 062

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovedna.osoba@mil.sk, 0903 820 130, tel.: 0960 501 473

 

Zámer spracúvania: záujemcovia o dobrovoľnú vojenskú prípravu

 

Účel:

  • zistenie či občan spĺňa podmienky prijatia do dobrovoľnej služby profesionálneho vojaka
  • prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, bydlisko /príp. korešpondenčná adresa/, rok narodenia, tel. kontakt alebo e-mail

 

Doba spracúvania osobných údajov: najviac do 31. 12. 2022.

 

Ďalšie informácie: Právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia /§13 ods. 1 písm. a) zákona/, ktorý dotknutá osoba udeľuje odoslaním formulára. Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ neposkytuje tretím stranám ani tretej krajine. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ prijal v súlade so Zákonom primerané organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie ochrany práv dotknutej osoby a bezpečné spracúvanie jej osobných údajov.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba má všetky práva v súlade s nariadením a so zákonom vzťahujúce sa na predmetný účel spracúvania osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. (čl. 7 ods. 3 GDPR, § 14 ods. 3 zák. 18/2018 Z.z.)

Dotknutá osoba má ďalej právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom; právo o ich opravu alebo doplnenie; na  vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov; ako aj právo na ich prenos.

Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že došlo k porušeniu jej práv pri spracúvaní osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421232313214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré prijal na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Tieto informácie sa dotknutej osobe poskytnú bezplatne a spôsobom, akým o ne požiadala, ak dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob ich poskytnutia.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ochrany Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať: zodpovedna.osoba@mil.sk alebo tel.: 0903 820 130.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú dostupné aj na webovom sídle: https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

 
gdpr-image
Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s našimi Zásadami ochrany údajov.
Čítaj viac