DOBROVOĽNÁ
VOJENSKÁ
PRÍPRAVA


 • Pripravíme ťa na obranu vlasti.
 • Počas 11 týždňov si prejdeš základným vojenským a odborným výcvikom.


SILA    ODVAHA   PRIPRAVENOSŤ


ČO SA
NAUČÍŠ


 

ČO SA
NAUČÍŠ

 

Ovládať zbrane a vojenskú techniku.
Naučíš sa ovládať, skladať a rozkladať strelné zbrane - od pištole po ľahký guľomet.
Vycvičíš sa v streľbe na cieľ.
Zistíš, ako používať komunikačné a ochranné prostriedky.
Taktiku boja.
Nacvičíš si taktický pohyb po bojisku a budovanie úkrytov.
Vyskúšaš si maskovanie a konštrukciu pascí.
Naučíš sa pozorovať okolie a reagovať na nepriateľov.
Prežiť v prírode.
Osvojíš si základné techniky prežitia v prírode - založenie táboriska, rozkladanie ohňa, poľná hygiena.
Naučíš sa, ako ošetrovať zranenia v bojových podmienkach.
Zistíš, ako sa pripraviť na noc v lese.
Zachovať si chladnú hlavu v krízových situáciách.
Osvojíš si tímovú prácu vo vypätých situáciách.
Zdokonalíš a zrýchliš svoje reakcie a odolnosť voči stresu.
Tieto zručnosti ťa zmenia a využiješ ich aj po ukončení výcviku.


ČO TI
DÁME

 

ČO TI
DÁME

 

Finančný príspevok 1300 € v čistom.
Tento príspevok ti vyplatíme po častiach za každý predchádzajúci absolvovaný mesiac, a to najneskôr do 10. dňa v ďalšom mesiaci.
Stravu a ubytovanie.
Počas celého výcviku budeš mať zabezpečené:
• Bezplatné ubytovanie vo výcvikovom zariadení.
• Bezplatné stravovanie vo forme raňajok, obedov a večerí.
Zdravotné, dôchodkové a úrazové poistenie.
Počas celej doby trvania výcviku budeš poistený nasledujúcimi typmi poistenia:
• Úrazové poistenie. Budeš mať nárok na úrazové dávky v dôsledku prípadného pracovného a služobného úrazu alebo choroby z povolania
• Dôchodkové poistenie, rozdelené na starobné poistenie a invalidné poistenie pre prípad invalidity.
• Zdravotné poistenie. Budeš poistený pre prípad potreby zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a súvisiacich úkonov.
Hodnosť vojaka 2. stupňa.
V deň skončenia dobrovoľnej vojenskej prípravy zložíš vojenskú prísahu a budeš povýšený do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa. Zároveň budeš zaradený do aj záloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


ČO
NESTRATÍŠ

 

ČO
NESTRATÍŠ

 

Ak si v evidencii uchádzačov o zamestnanie, počas trvania DVP v nej ostaneš.
Dávky v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok.BUDEŠ
POTREBOVAŤ

 

BUDEŠ
POTREBOVAŤ

 

Občiansky preukaz.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní.

Životopis.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie.

Tvoju zdravotnú a psychickú spôsobilosť posúdi lekár OS SR.

Rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti.

Týka sa žien a naturalizovaných občanov.
REGRUTAČNÉ
SKUPINY

 

REGRUTAČNÉ
SKUPINY

 

TRENČÍN

Personálny úrad OS SR - Regrutačná skupina Trenčín
Posádkový klub, Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín
Tel: 0960 333 880, 0960 333 881, 0960 333 882
E-mail: rsk.tn@mil.sk

BANSKÁ BYSTRICA

Personálny úrad OS SR - Regrutačná skupina Banská Bystrica
Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa:  
PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač
Tel: 0960 412 147 , 0960 412 777, 0960 412 779
E-mail: rsk.bb@mil.sk

PREŠOV

Personálny úrad OS SR - Regrutačná skupina
Prešov Mukačevská 22, 080 01 Prešov
Tel: 0960 524 988, 0960 524 996, 0960 524 999
E-mail: rsk.po@mil.sk

ŽILINA

Personálny úrad OS SR - Regrutačná skupina Žilina
Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
Tel: 0960 442 801, 0960 442 802, 0960 442 803
E-mail: rsk.za@mil.sk

NITRA

Personálny úrad OS SR - Regrutačná skupina Nitra
Novozámocká 1, 949 01 Nitra
Tel: 0960 372 400, 0960 372 401, 0960 372 403
E-mail: rsk.nr@mil.sk

KOŠICE

Personálny úrad OS SR - Regrutačná skupina Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice
Tel: 0960 515 777, 0960 515 522, 0960 515 524
E-mail: rsk.ke@mil.sk

HLOHOVEC

REGRUTAČNÉ PRACOVISKO
Personálny úrad OS SR 53. prápor poľných služieb, Dukelská ul. 3613/7 Hlohovec
Tel: 0960 396 215, 0960 333 880, 0960 333 881, 0960 333 882
E-mail: rsk.tn@mil.sk
INFORMÁCIE A POKYNY
K PRIJATIU DO
DOBROVOĽNEJ
VOJENSKEJ PRÍPRAVY

Do dobrovoľnej vojenskej prípravy (ďalej len „DVP“) môžu byť prijatí občania (ďalej len „záujemci“), ktorí do 6. 6. 2022 vyplnili registračný formulár a úspešne absolvovali prijímacie konanie.
DO DVP 2022 SA MÔŽEŠ PRIHLÁSIŤ AK:

● si sa narodil v roku 2003 alebo skôr,
● požiadal si o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
● vznikla ti branná povinnosť alebo si brannú povinnosť dobrovoľne prevzal,
● máš spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
● máš štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je:
○ členským štátom Európskej únie alebo
○ členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu a jej členom je aj Slovenská republika,

● si bezúhonný,
● si spoľahlivý,
● ovládaš štátny jazyk,
● dosiahol si najmenej stredné odborné vzdelanie,
● ku dňu prijatia do DVP nie si evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,
● si zdravotne aj psychicky spôsobilý,
● nie je voči tebe vedené trestné stíhanie.

AKO PREBIEHA
PRIJÍMACIE KONANIE:

Najprv vyplníš registračný formulár. Následne ťa kontaktuje tebou vybraná regrutačná skupina a dá ti všetky informácie a tlačivá potrebné k registrácii.
( Regrutačnú skupinu si vyberieš pri vyplňovaní formulára ako prvú a následne vyplníš požadované osobné info o tebe)

Registračný formulár nájdete TU


Po rozkliknutí nadpisu sa dozvieš viac ako jednotlivé časti prijímacieho konania prebiehajú
I. ČASŤ PRIJÍMACIEHO KONANIA (podanie žiadosti a predloženie dokladov)

Žiadosť vrátane jej príloh vyplníš na základe pokynov regrutačnej skupiny. Doklady predložíš personálnemu úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „personálny úrad“) niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) osobne na ktorejkoľvek regrutačnej skupine,
b) v elektronickej podobe podpísanej zaručeným elektronickým podpisom*,
c) v listinnej podobe (poštou).

*Ak požiadaš o DVP elektronicky a žiadosť nepodpíšeš zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné, aby si ju doručil personálnemu úradu aj listinne, a to najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Potrebné dokumenty (tlačivá a vzory ti ochotne poskytne regrutačná skupina):
osobný dotazník,
● čestné vyhlásenie*,

výpis zo zdravotnej dokumentácie v samostatnej zalepenej obálke (tento bude doručený posudkovému lekárovi OS SR),
životopis,
● občiansky preukaz,

doklady o dosiahnutom vzdelaní, absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia (originály alebo osvedčené kópie),
rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti, ak branná povinnosť nevznikla (týka sa žien a naturalizovaných občanov).

Originály dokladov ti po vyhotovení kópií vrátime späť. Odporúčame zasielať overené kópie alebo doručiť originály osobne - na počkanie ti budú vrátené.

* Čestným vyhlásením vyhlásiš, že ovládaš štátny jazyk, nie je voči tebe vedené trestné stíhanie, bol si oboznámený s podmienkami výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, považuješ sa za spoľahlivého podľa § 7 ods. 1 písm. f) a máš štátne občianstvo podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 378/2015 Z.z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. ČASŤ PRIJÍMACIEHO KONANIA (previerka psychickej a zdravotnej spôsobilosti)

Do druhej časti prijímacieho konania budeš pozvaný personálnym úradom formou pozvánky.

Previerka psychickej spôsobilosti posúdi tvoje rozumové schopnosti, kvalitu pozornosti a psychomotorického tempa, psychickú odolnosť voči záťaži, výkonovú kapacitu a schopnosť využívať rozumové schopnosti v situáciách psychickej záťaže.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy sa vykonáva na základe predloženého výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Súčasťou posúdenia zdravotnej spôsobilosti je aj vyšetrenie prítomnosti metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme.

Výsledok prijímacieho konania ti bude oznámený do 21 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok.

Pred nástupom do DVP ťa poučíme. Termín nástupu ti oznámi personálny úrad.

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Musíš spĺňať podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti pri prijatí a po celý čas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy. Zákon ťa nepovažuje za bezúhonného, ak:
● si bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
● ti odsúdenie za takýto trestný čin nebolo zahladené alebo
● ak sa na teba nehľadí, akoby si nebol za takýto trestný čin odsúdený.

REGISTRAČNÝ
FORMULÁR

VYPLŇ KRÁTKY REGISTRAČNÝ FORMULÁR, MY SA TI OZVEME A VŠETKO ZARIADIME.
(prihlásiť sa môžeš do 6. 6. 2022)

Vyber mesto regrutačnej skupiny, ktoré je najbližšie tvojmu miestu trvalého alebo dočasného bydliska aby ťa oslovila regrutačná skupina, ktorá bude tebe vyhovovať na ďalšiu komunikáciu alebo osobné stretnutie.
 

  UPOZORNENIE!
  Osobné údaje vyplň až po výbere vyššie uvedeného mesta regrutačnej skupiny aby tvoj dotazník spracovali pracovníci tebe najbližšej regrutačnej skupiny.
  Adresa trvalého bydliska
  Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

  Korešpondenčná adresa
  Rok narodenia


   UPOZORNENIE!
   Osobné údaje vyplň až po výbere vyššie uvedeného mesta regrutačnej skupiny aby tvoj dotazník spracovali pracovníci tebe najbližšej regrutačnej skupiny.
   Adresa trvalého bydliska
   Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

   Korešpondenčná adresa
   Rok narodenia


    UPOZORNENIE!
    Osobné údaje vyplň až po výbere vyššie uvedeného mesta regrutačnej skupiny aby tvoj dotazník spracovali pracovníci tebe najbližšej regrutačnej skupiny.
    Adresa trvalého bydliska
    Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

    Korešpondenčná adresa
    Rok narodenia


     UPOZORNENIE!
     Osobné údaje vyplň až po výbere vyššie uvedeného mesta regrutačnej skupiny aby tvoj dotazník spracovali pracovníci tebe najbližšej regrutačnej skupiny.
     Adresa trvalého bydliska
     Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

     Korešpondenčná adresa
     Rok narodenia


      UPOZORNENIE!
      Osobné údaje vyplň až po výbere vyššie uvedeného mesta regrutačnej skupiny aby tvoj dotazník spracovali pracovníci tebe najbližšej regrutačnej skupiny.
      Adresa trvalého bydliska
      Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

      Korešpondenčná adresa
      Rok narodenia


       UPOZORNENIE!
       Osobné údaje vyplň až po výbere vyššie uvedeného mesta regrutačnej skupiny aby tvoj dotazník spracovali pracovníci tebe najbližšej regrutačnej skupiny.
       Adresa trvalého bydliska
       Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

       Korešpondenčná adresa
       Rok narodenia


        UPOZORNENIE!
        Osobné údaje vyplň až po výbere vyššie uvedeného mesta regrutačnej skupiny aby tvoj dotazník spracovali pracovníci tebe najbližšej regrutačnej skupiny.
        Adresa trvalého bydliska
        Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

        Korešpondenčná adresa
        Rok narodenia        TRENČÍN

         Adresa trvalého bydliska
         Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

         Korešpondenčná adresa
         Rok narodenia


         BANSKÁ BYSTRICA

          Adresa trvalého bydliska
          Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

          Korešpondenčná adresa
          Rok narodenia


          PREŠOV

           Adresa trvalého bydliska
           Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

           Korešpondenčná adresa
           Rok narodenia


           ŽILINA

            Adresa trvalého bydliska
            Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

            Korešpondenčná adresa
            Rok narodenia


            NITRA

             Adresa trvalého bydliska
             Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

             Korešpondenčná adresa
             Rok narodenia


             KOŠICE

              Adresa trvalého bydliska
              Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

              Korešpondenčná adresa
              Rok narodenia


              HLOHOVEC

               Adresa trvalého bydliska

               Vyplň len v prípade ak uprednostňuješ inú korešpondenčnú adresu ako adresa trvalého bydliska.

               Korešpondenčná adresa
               Rok narodenia               Informácie o ochrane osobných údajov

               gdpr-image
               Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s našimi Zásadami ochrany údajov.
               Čítaj viac